Do 01.11.
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
15:30 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:45 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:15 Uhr bis 19:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
20:00 Uhr bis 21:30 Uhr
mehr Infos
Fr 02.11.
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:15 Uhr bis 20:15 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
mehr Infos
So 04.11.
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
mehr Infos
Mo 05.11.
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:15 Uhr bis 16:45 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 21:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
17:45 Uhr bis 19:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
19:45 Uhr bis 21:15 Uhr
mehr Infos
Di 06.11.
Palitzschhof
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
15:45 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
16:45 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:45 Uhr bis 20:15 Uhr
mehr Infos
Mi 07.11.
Schloss Albrechtsberg
10:30 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
15:45 Uhr bis 16:45 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:30 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Do 08.11.
Palitzschhof
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
15:30 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:45 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:15 Uhr bis 19:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
20:00 Uhr bis 21:30 Uhr
mehr Infos
Fr 09.11.
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:15 Uhr bis 20:15 Uhr
mehr Infos
So 11.11.
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Mo 12.11.
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:15 Uhr bis 16:45 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 21:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
17:45 Uhr bis 19:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
19:45 Uhr bis 21:15 Uhr
mehr Infos
Di 13.11.
Palitzschhof
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
15:45 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
16:45 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:45 Uhr bis 20:15 Uhr
mehr Infos
Mi 14.11.
Schloss Albrechtsberg
10:30 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
15:45 Uhr bis 16:45 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:30 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Do 15.11.
Palitzschhof
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
15:30 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:45 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:15 Uhr bis 19:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
20:00 Uhr bis 21:30 Uhr
mehr Infos
Fr 16.11.
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:15 Uhr bis 20:15 Uhr
mehr Infos
So 18.11.
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 12:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
13:00 Uhr bis 15:30 Uhr
mehr Infos
Mo 19.11.
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:15 Uhr bis 16:45 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 21:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
17:45 Uhr bis 19:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
19:45 Uhr bis 21:15 Uhr
mehr Infos
Di 20.11.
Palitzschhof
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
15:45 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
16:45 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:45 Uhr bis 20:15 Uhr
mehr Infos
Do 22.11.
Palitzschhof
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
15:30 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:45 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:15 Uhr bis 19:15 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
20:00 Uhr bis 21:30 Uhr
mehr Infos
Fr 23.11.
Club Passage
00:00 Uhr bis 22:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:15 Uhr bis 20:15 Uhr
mehr Infos
Sa 24.11.
Unterricht für Drehleier
Club Passage
00:00 Uhr bis 00:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
00:00 Uhr bis 00:00 Uhr
mehr Infos
So 25.11.
Unterricht für Drehleier
Club Passage
00:00 Uhr bis 00:00 Uhr
mehr Infos
Mo 26.11.
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:15 Uhr bis 16:45 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 21:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
17:45 Uhr bis 19:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
19:45 Uhr bis 21:15 Uhr
mehr Infos
Di 27.11.
Palitzschhof
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
15:45 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
16:45 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:45 Uhr bis 20:15 Uhr
mehr Infos
Mi 28.11.
Schloss Albrechtsberg
10:30 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
15:45 Uhr bis 16:45 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Club Passage
17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:30 Uhr bis 20:00 Uhr
mehr Infos
Do 29.11.
Club Passage
00:00 Uhr bis 00:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
09:13 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Palitzschhof
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
15:30 Uhr bis 16:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:45 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
mehr Infos
Tanzstudio Zschertnitz
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:15 Uhr bis 19:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
20:00 Uhr bis 21:30 Uhr
mehr Infos
Fr 30.11.
Schloss Albrechtsberg
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr
mehr Infos
Kinder- und Jugendgalerie EINHORN
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
16:15 Uhr bis 18:15 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
mehr Infos
Schloss Albrechtsberg
18:15 Uhr bis 20:15 Uhr
mehr Infos